Blog > Komentarze do wpisu
#6. A liczba Bestii: Święty, Święty, Święty...

Jezus mu odpowiedział:
Czemu nazywasz Mnie dobrym?
Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. (Łk 18:19)


Wielu próbowało rozszyfrować tajemniczy zapis zawarty w Apokalipsie:

Tu jest [potrzebna] mądrość.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba ta bowiem człowieka.
A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć
(Ap 13:18).

W interpretacjach, z którymi się spotkałem, przyjmowano że Bestia jest zjawiskiem krótkotrwałym, tzn. Bestii poszukiwano w bardzo wąskim przedziale czasowym, bądź to w przeszłości, bądź wypatrywano znaków jej objawienia się w czasach współczesnych.

Słowa Apokalipsy skierowano do wszystkich czytelników, i tych żyjących w czasach Jana Ewangelisty, i tych żyjących w czasach Kopernika, a także do wszystkich obecnie żyjących:
Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. (Ap 1:3).

Anioł przekazujący Janowi treść objawienia powiedział:
Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać (Ap 1:19).

Czytając dalej Apokalipsę nietrudno zauważyć, że z całą pewnością Nowe Jeruzalem nie odnosi się do obecnych czasów. Zatem wszystkie pokolenia czytające Apokalipsę mogły ze „zdumieniem” odszukać Bestię w swoich własnych czasach. O tym mówi poniższy zapis:

A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata - spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć.( Ap 17:8)

To właśnie Bestia, której nie było, JEST, a później zostanie wrzucona do „ognistego jeziora, gorejącego siarką” - taki swój odwrócony wizerunek zbudowała.
Oczywiście, w boskim wymiarze czasu, istnienie Bestii jest krótkotrwałe.

To „zdumienie mieszkańców ziemi” jest jednym z kluczy do rozpoznania Bestii. Czy byłbyś zdumiony, Czytelniku, jeśli jako Bestię ujrzałbyś rogatego i ogoniastego Diabła – tak, jak go próbuje przedstawić Kościół? Myślę, że nie. Zdumienie maluje się wtedy, kiedy Diabłem okazuje się dotychczasowy „Bóg”.
Tak – wtedy z pewnością „zdumieją się mieszkańcy ziemi”!!!

Odpowiedzi, kim jest Bestia, należy szukać w Apokalipsie, bo nie jest to księga zapieczętowana:
Dalej powiedział do mnie: Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska. (Ap 22:10)

Przed dalszymi poszukiwaniami należy zrozumieć, co to znaczy Imię oraz liczba imienia.
Imię (wg słownika w Biblii Tysiąclecia) to istotna część składowa osobowości, odpowiada istocie człowieka lub jego przymiotom.

Nietrudno zdefiniować imię Bestii, tkwi ono głęboko w tradycji, to Morderca, Kłamca, Złodziej...
Tak brzmią prawdziwe imiona Bestii!!! Nie są to imiona bluźniercze.

Ale Bestia przypisuje sobie imiona bluźniercze:
I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze. (Ap 13:1)

Oznacza to, że Bestia określa siebie słowami, które w powszechnym rozumieniu są zaprzeczeniem (przeciwieństwem) jego istoty. Te bluźniercze imiona na głowach Bestii są zaprzeczeniem 7-miu grzechów głównych: to skromność (zamiast pychy), to umiar (zamiast chciwości), to niewinność i niepokalaność (zamiast nieczystości), to szczerość i życzliwość (zamiast zazdrości i zawiści), to wyrozumiałość (zamiast nietolerancji i agresji), to wstrzemięźliwość i powściągliwość (zamiast braku umiarkowania we wszystkim), to pracowitość (zamiast lenistwa).

Wypadkową tych wszystkich bluźnierczych imion jest „Święty”

Liczba imienia - to synonim, to inne słowo, którego znaczenie nie zmienia naszego rozumienia istoty człowieka. Jeżeli mordercę nazwiemy zabójcą, kłamcę - oszustem, złodzieja – kieszonkowcem, szabrownikiem, korzystamy tylko z równoważnej „liczby” tego samego imienia.

Jeżeli Mordercę nazwiemy „Miłościwie Panującym”, i wszyscy rozumieją i jednoznacznie identyfikują, że:
„Miłościwie Panujący” = Morderca
wtedy korzystamy z „liczby” tego samego imienia, i nie jest to jeszcze imię bluźniercze.
Niestety, większość zupełnie inaczej rozumie „Miłościwie Panującego”, i w obecnym, powszechnym rozumieniu jest to bluźniercza „liczba” imienia Mordercy.

Bo imię bluźniercze NIE jest Imieniem – to tylko siłą narzucony „wyraz”.

Wróćmy do Apokalipsy:
Potem ujrzałem: a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. I usłyszałem z nieba głos jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, [brzmiał] jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy. I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy - wykupionych z ziemi. (Ap 14:1-3)

Cóż to za pieśń?
Gdzie można znaleźć Słowa tej NOWEJ Pieśni?
W Apokalipsie, bo Apokalipsa jest księgą, na której nie położono pieczęci:

A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka: Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów! Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki. (Ap 15:3-4)

Bo Ty SAM jesteś Święty!!!

Na czym polega trudność tej NOWEJ pieśni, że tak niewielu potrafi się jej nauczyć?
Na tym, że się jej nie śpiewa...
I o tym nauczał Jezus. I to można znaleźć w Ewangeliach - podążając śladami Czterech Zwierząt.

A jak brzmi stara pieśń - zapewne niemal wszyscy ją znają.
Ta stara pieśń brzmi na każdej mszy, odprawianej przez kupców-czarowników:

Cztery Zwierzęta - a każde z nich ma po SZEŚĆ skrzydeł - dokoła i wewnątrz są pełne oczu, i spoczynku nie mają, mówiąc dniem i nocą: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi. (Ap 4:8)

Święty, Święty, Święty -to „bóg ojciec”, „bóg syn” i „bóg duch” – to Trójca Święta.
To Diabeł-Antychryst-Bestia, który przypisał sobie Boską Świętość.
Bluźnierczo!!!
I za tym „potrójnym bogiem” kryje się człowiek – „liczba ta bowiem człowieka”.

I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia (Ap 13:16-17).

Imię Bestii to Morderca, Kłamca, Złodziej. 
Imię bluźniercze to ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY...

Na czym polega znamię Bestii?
Nie jest to fizyczny element, który może być zrealizowany tylko w pewnym etapie historii (niektórzy dopatrują się, że może to być karta kredytowa lub chip wszczepiany do mózgu), bo Apokalipsa dotyczy wszystkich pokoleń.

To cecha charakteru, osobowości.

Biorący znamię na czoło, to osoby przypisujące sobie odpowiednik imienia „Święty”.
„Liczba imion” bluźnierczych jest ograniczona tylko pomysłowością bluźniercy, to: „Jego Świątobliwość”, „Jego Wysokość”, „Jego Eminencja”, „Jego Ekscelencja”, „Jego Magnificencja”, „Łaskawca”, „Dobrodziej”...

W rzeczywistości - nie są one różnymi imionami, są to tylko równoważne „liczby” tego samego imienia, oznaczające kogoś szczególnego, wyjątkowego, nadzwyczajnego – Świętego.

Ich „Świętość” chroni immunitet, nieomylność i bezkarność, ich bronią jest buława (korona), kropidło i paragraf, ich zbroją jest mundur, sutanna i toga. Ta ich „Świętość” pozwala im egzekwować, aby poddani (niewolnicy) oddawali im szacunek, uległość, daniny...

Biorący sobie znamię na rękę, to osoby, które mniej lub bardziej jawnie występują jako mordercy, kłamcy, złodzieje – i taką etykietę im się przypisuje. To także wojsko i policja – chroniące „Świętych” oraz realizujące cele i interesy „Świętych”. W zamian „Święci” przystosowują dla ich działalności odpowiednio podłoże polityczne, religijne, i prawne - tak aby biorący znamię na rękę mogli działać bezkarnie.

Bestia sprawia więc, że jedynie „Święci” biorący znamię na czoło, oraz zbrodniarze biorący znamię na rękę czują się jak w raju.

Każdy uczciwy - kto nie oszukuje, nie kradnie, nie morduje - nic nie może zrobić, nie może kupić ni sprzedać, nie może zatrudniać ani być zatrudnionym.

W Nowym Jeruzalem znajdą się ci, „którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło swe ani na rękę”.

Bo tylko Ty, Boże, jesteś Święty!!!
Czytelniku, czy przyłączysz się do tej Nowej Pieśni?
Nie należy jej śpiewać w kapliczkach, przy ołtarzach, ani innych zgromadzeniach kupców-czarowników.

Nową pieśń śpiewa się w swoim umyśle i sercu...

P.S.
Suma liter wyrazu „święty” (łac. sancti, niem. heilig) wynosząca „sześć” jest prawdopodobnie zbiegiem okoliczności.

poniedziałek, 03 lipca 2006, har_magedon

Polecane wpisy

  • Lista wpisów:

    Skurwysyny diabły, w nocy z 28. 02. na 1.03. 2009 (wydawało mi się, że jest 26-27) napadliście na mój dom. Wygłądało to tak jak opisywał Profesor Jan Pająk. Jak

  • Arystofanes, Sokrates i Diotyma (cz.1a).

    Platon. Dialogi. (przekład Władysław Witwicki) Unia Wydawnicza „Verum”, Warszawa 2007. dostępne on-line:   http://www.katedra.uksw.edu.pl/plato

  • Arystofanes, Sokrates i Diotyma (cz.1b).

    [...] Kiedy Agaton skończył, wszyscy, powiada Arystodemos, zaczęli głośno objawiać zachwyt, że młody człowiek tak doskonale mówił, tak jak i jemu wypadało chwal

Komentarze
uforem
2006/07/07 20:27:09
niestety , ale samo znaczenie Bestii nie jest ważne . Liczą si wszystkie religie świata i ich prorocy co na stronie www.uforem.com widać wyraźnie . Przybierają one postać STWÓRCY czyli UFO . Owi niewidoczni kosmici stoją za wszystkimi objawieniami by zajmować ludzką wyobraźnię na przestrzeni wieków. CZAS przestać przejmować się słowami religii , a zacząć rozumieć znaczenie nazwisk proroków wybrańców UFO co na stronie www.uforem.com staje się wyraźne.
-
Gość: Blake, 212.2.100.*
2007/05/13 20:27:55
Częściowo popieram a częściowo nie. Luknij sobie na www.amightywind.com
www.almightywind.com
-
Gość: dariusz, *.rybnet.pl
2007/07/19 11:41:24
Opatrzeni pieczęcią Bożą z opatrzeniem pieczęci bestii.
-
Gość: nikt, *.internetdsl.tpnet.pl
2008/04/28 18:39:24
slepo ufaj bogu slepo stosuj sie do prawa chrzescijan jesli kochasz Chrystusa a zwyciezy On w Tobie a Ty w Nim gdyz natej ziemi zyjesz tego prawa sie sluchaj a on sprawiedliwe i w milosierdziu Ciebue wynagrodzi nierozpatruj lecz ufaj wiara nadzieja milosc
-
Gość: otworzony, *.nat.umts.dynamic.eranet.pl
2009/11/01 22:46:31
"bądź jak dziecko"
-
Gość: otworzony, *.nat.umts.dynamic.eranet.pl
2009/11/01 22:47:00
...bądź , jak dziecko
-
Gość: otworzony, *.nat.umts.dynamic.eranet.pl
2009/11/01 22:48:26
...bądź , jak dziecko
-
Gość: , *.dsl.chcgil.sbcglobal.net
2013/03/08 23:23:45
Odnosnie:
"liczba jego imienia" - to nie jest az tak trudne - suma wartosci liczbowych( I = 1, V = 5, L = 50, C = 100, D = 500) liter lacinskich zarowno w lacinskim tytule: VICARIVS FILII DEI (ZASTEPCA SYNA BOZEGO) jak i w lacinskim imieniu:
IOANNES PAVLVS SECONDVS ( JAN PAWEL DRUGI) wynosi 666 (Rzymianie pisali litere U identycznie jak V).