Blog > Komentarze do wpisu
#2. Eucharystia – Wielkie Kłamstwo Wielkiej Nierządnicy.

„ Z bogów robią chleby i z chlebów bogi.
Kropidłem rozpędzają przeciwieństwa i choroby”.
Stanisław Staszic, Ród ludzki,
Księga 12, wiersz 571

Sakrament Eucharystii jest wizytówką i głównym filarem podtrzymującym egzystencję Kościoła Katolickiego (i niektórych odłamów chrześcijańskich). Z drugiej strony, jest to „element” wiary, który zniechęcił wiele osób do Kościoła Katolickiego, i co gorsza, do Nauki Jezusa.

Wizytówką Apokaliptycznej Wielkiej Nierządnicy jest puchar („miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu”, Ap 17:4), („a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu”. Ap 17:2).
Nietrudno skojarzyć ten zapis z Eucharystią.

Zakwestionowanie wiarygodności Eucharystii wali w gruzy całą naukę Kościoła, rujnuje podstawy jego bytu jako instytucji.

Jest to zatem element niezwykle istotny, zwłaszcza dla wiernych - praktykujących. Szczegółowe prześledzenie toku mojego rozumowania wymaga od Czytelnika nieco własnego wysiłku i dociekliwości.
Za podstawę przyjmijmy cztery Ewangelie należące do kanonu, uznane przez Kościół Katolicki jako napisane z natchnienia Ducha Świętego. Do kanonu zalicza się Ewangelie według świętego Mateusza, Marka, Łukasza oraz Jana. W takiej też kolejności teksty tych Ewangelii występują w Biblii, co rzekomo wynika z chronologii ich powstawania. Trzech pierwszych Ewangelistów nazwano synoptykami, a napisane przez nich teksty Ewangelii uznano jako najbardziej do siebie podobne. Ewangelia według św. Jana pod wieloma względami odbiega od pozostałych.
Ewangelie uznane przez Kościół, jako natchnione Duchem Świętym, powinny być ze sobą niesprzeczne.

Cztery Ewangelie to według wielu badaczy Pisma Świętego – Apokaliptyczne Cztery Zwierzęta:

Przed tronem - niby szklane morze podobne do kryształu, a w środku tronu i dokoła tronu cztery Zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu: Zwierzę pierwsze podobne do lwa, Zwierzę drugie podobne do wołu, Zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką i Zwierzę czwarte podobne do orła w locie. Cztery Zwierzęta - a każde z nich ma po sześć skrzydeł - dokoła i wewnątrz są pełne oczu, i spoczynku nie mają, mówiąc dniem i nocą: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi”. (Ap 4:6-8)

Zajrzyjmy więc do Ewangelii, i poszukajmy CO wypatrzyły te Cztery Zwierzęta. Niestety, porównując je ze sobą, doszukać się można nieprawdopodobnych wprost sprzeczności.
Podążając zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego - analiza czterech Ewangelii prowadzi do szokującego wniosku, że ustanowienie sakramentu („Bierzcie i jedzcie...”) miało miejsce...po zmartwychwstaniu.

Ale - po kolei.
#1. Kościół uznaje, że Jezus został ukrzyżowany jako Baranek Paschalny, czyli ukrzyżowanie miało miejsce bezpośrednio przed Paschą.
#2. Kościół uznaje, że Jezus ustanowił sakrament Eucharystii podczas tzw. Ostatniej Wieczerzy - bezpośrednio przed pojmaniem i ukrzyżowaniem,.

Zacznijmy od punktu pierwszego.
U synoptyków znajdujemy jedynie informację, że Jezus umiera w przeddzień Szabatu, natomiast zmartwychwstaje dnia 3-ego w pierwszy dzień tygodnia, czyli w dniu następującym po Szabacie.

Dopiero u Jana znajdujemy informację, że ukrzyżowanie miało miejsce w przeddzień Paschy, natomiast w tym roku święto Paschy wypadało w Szabat. Informacja, że akcja rozgrywa się bezpośrednio przed Paschą podana jest wielokrotnie, trudno podejrzewać aby Autor podał ją przypadkowo lub omyłkowo:

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych (Jn 12:1).

Było to przed Świętem Paschy (Jn 13:1)

Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium. A było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożyć Paschę (Jn 18:28).

Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego /więźnia/. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił Króla żydowskiego? (Jn 18:39)

Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: Oto król wasz! (Jn 19:14)

A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę oddał ducha. Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat - ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem - Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. (Jn 19:30-31)

Na tym etapie porównywania czterech Ewangelii nie znajdujemy zatem sprzeczności.

Przejdźmy zatem do punktu #2.

Opis Ostatniej Wieczerzy, na której Jezus ustanawia sakrament Eucharystii znajdujemy u trzech Ewangelistów – synoptyków.

U Jana również występuje wieczerza pożegnalna. Jej opis zaczyna się słowami: „Było to przed Świętem Paschy” (Jn 13:1) . W porównaniu do synoptyków - jej przebieg jest zupełnie odmienny, odbywa się w innym miejscu, w innych okolicznościach, i z całą pewnością w innym czasie.
I u Jana Jezus wcale nie ustanawia eucharystii!!!

Porównując szczegółowo trzy Ewangelie synoptyków, doszukać się można między nimi mnóstwo pozornie drobnych rozbieżności, jednak zawsze Wieczerza kończy się pojmaniem Jezusa i ukrzyżowaniem.

Przyjrzyjmy się opisom zawartym u synoptyków.

U Mateusza:
Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do swoich uczniów: Wiecie, że po dwóch dniach jest Pascha, i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. (...) W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia? On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu. (Mt 26:1-20)

U Marka:
Za dwa dni była Pascha i Święto Przaśników. Arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by Jezusa podstępnie ująć i zabić. Lecz mówili: Tylko nie w czasie święta, by nie było wzburzenia między ludem. (...) W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z Dwunastoma. (Mr 14:1-17)

U Łukasza:
Nadchodziła uroczystość Przaśników, tak zwana Pascha. Arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by Go zabić, gdyż bali się ludu. (...) Tak nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć. Oni Go zapytali: Gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali? Odpowiedział im: Oto gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, i powiecie gospodarzowi: Nauczyciel pyta cię: Gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam salę dużą, usłaną; tam przygotujecie. Oni poszli, znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. (Łk 22:1-15)

Wszyscy trzej synoptycy zgodnym chórem twierdzą, że Ostatnia Wieczerza miała miejsce w Święto Przaśników (czyli Paschy). Relacje synoptyków nie pozostawiają najmniejszych wątpliwości.
Przed dalszą analizą pozostaje rozszyfrować relacje pomiędzy Świętem Paschy i Świętem Przaśników. Biblijne podstawy tych Świąt można znaleźć księdze Wyjścia (2 Mojżeszowa), Kapłańskiej (3 Mojżeszowa), Liczb (4 Mojżeszowa), oraz Księdze Powtórzonego Prawa (5 Mojżeszowa):
Wj 12:1-51 (2 Mojż. 12:1-51;)
Wj 13:1-16 (2 Mojż.13:1-16;)
Kpł 23:1-14 (3 Mojż. 23:1-14)
Lb 9:1-17 (4 Mojż. 9:1-17)
Lb 28:16-25 (4 Mojż. 28:16-25;)
Pwt 16:1-8 (5 Mojż. 16:1-8)
Tutaj ograniczę się jedynie do krótkiego cytatu:
Oto czasy święte dla Pana, zwołanie święte, na które wzywać ich będziecie w określonym czasie. W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha dla Pana. A piętnastego dnia tego miesiąca jest święto Przaśników dla Pana - przez siedem dni będziecie jedli tylko przaśne chleby. (Kpł 23:4-6 (3 Mojż. 23:4-6))

Z zapisów biblijnych wynika więc jasno, że święto Paschy i Święto Przaśników to dwa różne święta, natomiast 7-dniowe święta Przaśników występują bezpośrednio po święcie Paschy. Innymi słowy, w czasie kolejnych 8 dni mamy:
Pascha, Przaśników (1), Przaśników (2), (...), Przaśników (7).

Czyli „Eucharystyczna Ostatnia Wieczerza” miała miejsce po zmartwychwstaniu (!!!), kończyła się pojmaniem Jezusa, i ponownym ukrzyżowaniem.

Szok!!! Absurd!???
Jak to możliwe, że na temat Eucharystii powstało tyle doktoratów, habilitacji, zorganizowano tyle Kongresów Eucharystycznych? Jak to możliwe, że przetrwało TO przez 2000 lat?
Czy już wiesz, Czytelniku, gdzie szukać Wielkiej Nierządnicy, która „czarami omamiła wszystkie narody” (Ap 18:23)
Czy już domyślasz się, Czytelniku, kim jest Bestia, która nosi Wielką Nierządnicę?

Apokaliptyczna Wielka Nierządnica uprawia czary („...bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody”. Ap 18:23).
Eucharystia jest podstawowym czarem Wielkiej Nierządnicy, i przepustką do uprawiania wielu innych czarów.
Lista tych czarów jest przeogromna: począwszy od 7-miu sakramentów, a na przeróżnych „święconkach” skończywszy.


P.S.
W uzupełnieniu dodam, że dopiero po zburzeniu Jerozolimy (70 r. n.e.) Żydzi zmienili tradycyjny sposób obchodzenia świąt Paschy i Przaśników.

według:
http://www.izrael.badacz.org/kultura/kalendarz_hamacot.html
Po zburzeniu Świątyni rozdział pomiędzy tymi oboma świętami (Paschy i Przaśników) stracił swe znaczenie, ponieważ zaprzestano składać ofiarę baranka. Dlatego współcześnie Żydzi używają tych nazw zamiennie”.

Powyższa informacja może jedynie wskazywać, że zapis Jana jest chronologicznie najstarszy - nie zmienia, a wręcz umacnia, przedstawione wnioski.

wtorek, 13 czerwca 2006, har_magedon

Polecane wpisy

  • Lista wpisów:

    Skurwysyny diabły, w nocy z 28. 02. na 1.03. 2009 (wydawało mi się, że jest 26-27) napadliście na mój dom. Wygłądało to tak jak opisywał Profesor Jan Pająk. Jak

  • Arystofanes, Sokrates i Diotyma (cz.1a).

    Platon. Dialogi. (przekład Władysław Witwicki) Unia Wydawnicza „Verum”, Warszawa 2007. dostępne on-line:   http://www.katedra.uksw.edu.pl/plato

  • Arystofanes, Sokrates i Diotyma (cz.1b).

    [...] Kiedy Agaton skończył, wszyscy, powiada Arystodemos, zaczęli głośno objawiać zachwyt, że młody człowiek tak doskonale mówił, tak jak i jemu wypadało chwal

Komentarze
Gość: , *.chello.pl
2007/01/24 21:18:58
Witam. Przeczytałam większość twojego bloga. Przyznaję, że jestem pod wrażeniem przenikliwości twojego umysłu ale też zaniepokojona, czy ten umysł nie jest zbyt przenikliwy. Na wiele rzeczy, o których piszesz nie zwróciłam uwagi wcześniej. Ale pomyślałam o jednym. Kolejna próba interpretacji biblii, tych interpretacji było bardzo wiele, a jedna lepsza od drugiej. Sęk w tym, że tych interpretacji jest wiele a biblia jest jedna i może lepiej jej nie interpretować tylko czytać, czytać a nie pisać. Ty napisałeś inteligentną, wnikliwą analizę ale za dzień, rok czy 10 lat wiele ze swoich poglądów zmienisz i nie będziesz nawet pamiętał o swojej analizie. Ale ktoś może przeczytać twój dzisiejszy blog, ktoś kto nie potrafi samodzielnie myśleć i natchniony twoimi słowami poszuka w internecie następnej interpretacji, która by miała coś z twojej i jeszcze następnej i jeszcze i może za dzień, rok czy 10 lat trafi na stronę www.szatan.com.
-
2007/01/26 15:21:38
Jak sama napisałaś: "interpretacji było bardzo wiele". Wybór należy do czytelnika...
-
Gość: , 89.171.49.*
2008/01/04 10:41:11
strona szatan.com nie istnieje... jak już to polecam www.satanizm.pl Radze najpierw poczytac a potem się wypowiadać... satanizm nie jest taki zły... radze zacząć myślec samodzielnie a nie powtarzać nakreslone przez kościół stereotypy... a tekst jest swietny... wiele takich juz przeczytałem... polecam film zeitgeist i endgame... na google video... a to tylko czubek góry lodowej...